logo_left header_right
     
 BME NTI > Kutatás

Tudományos kutatás

 

A BME NTI Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszterben szereplő kutatási infrastruktúrái korlátozott mértékben külső kutatók számára is elérhetőek (hozzáférés igénylő lap (MS Word)).

 

 A BME NTI fő feladata magas színvonalú szakemberképzés a nukleáris technika legújabb eredményeinek felhasználására. Az oktatás számára megfelelő intellektuális háttér biztosítása céljából ehhez igyekszünk igazítani az intézetben folyó kutatómunkát is. A BME NTI-ben zajló kutatások fő területei:

  • Reaktorfizika: Hasadó anyagokat tartalmazó berendezések (oktató- és kutatóreaktorok, energiatermelő reaktorok, konténerek, tartályok, tárolók) neutronfizikai vizsgálata, az említett berendezések biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos vizsgálatokhoz (pl. biztonsági analízis) eszközök kidolgozása, adatbázisok elemzése, az eszközök, adatbázisok  minősítése.
  •  Termohidraulika:  A termohidraulika atomreaktorokban és az azokhoz kapcsolódó hűtőrendszerekben lejátszódó kapcsolt hő- és áramlástani folyamatok vizsgálatával foglalkozik. Az NTI-ben tevékenykedő termohidraulika csoport többek között atomreaktorok és atomerőművek biztonsági elemzésével, üzemi és üzemzavari folyamatok számítógépes szimulációjával foglalkozik. Intenzív kutatások zajlanak a CFD (Computational Fluid Dynamics) szimulációs technika nukleáris alkalmazása terén. A rendelkezésünkre álló mérési, kísérleti hátteret felhasználjuk az alkalmazott numerikus módszerek ellenőrzésére, validálására. Az intézetben dolgozó reaktorfizikusokkal együttműködve oktatási célú atomerőművi szimulációs programok fejlesztése is zajlik.
  • Oktatóreaktor: A medence típusú egyetemi reaktor 1971 óta üzemel. A 10%-os dúsítású, EK-10 típusú üzemanyag-kazettákból összeállított aktív zóna maximális hőteljesítménye 100 kW, a maximális termikus neutronfluxus 2,7e12 n/cm2s. A létesítmény elsősorban fizikus- és mérnökhallgatók nukleáris témájú képzését szolgálja, emellett kutatási feladatokra is használható. 20 függőleges besugárzó csatorna, 5 vízszintes besugárzó csatorna, két csőposta és egy nagy méretű besugárzó alagút szolgál oktatási és kísérleti célú neutron- és gamma besugárzásra a zóna körül. A létesítményhez jól felszerelt fizikai és radiokémiai laboratóriumok, valamint egy manipulációs kamra is tartozik.

  • Neutronmetrológia, reaktordozimetria: Szakembereink képesek az atomreaktorokban kialakuló neutronspektrum kísérleti meghatározására multifólia-aktivációs módszerrel. A módszert folyamatosan fejlesztjük, aktívan részt veszünk a nemzetközi reaktordozimetriai hatáskeresztmetszet könyvtárak kifejlesztésében. Kutatásokat végzünk a reaktortartályok sugárkárosodásának felügyelete, a reaktortartályok élettartam-gazdálkodása (az ún. reaktordozimetria) területén.

  • Radiokémia: A radiokémiai kutatások keretében környezeti, geológiai, archeológiai  minták nyomelemtartalmát határozzuk meg neutronaktivációs analízis segítségével.  Radioanalitikai eljárásokat fejlesztünk nehezen mérhető radioizotópok  (urán-, tórium-, transzurán-, rádium-, polónium-, stroncium-, vas-, nikkel-, nióbium-, jód-, technécium izotópok) elemzésére és ezek aktivitását határozzuk meg környezeti, valamint atomerőművi eredetű mintákban (primerköri hőhordozó, radioaktív hulladék) alfa-, béta- és gammaspektrometriás mérésekkel.

  • Sugárvédelem: A sugárvédelmi csoport részt vesz személyi dozimetriai ellenőrző rendszerek fejlesztésében, környezeti minták primer bétakibocsátó nuklidjainak nagy pontosságú meghatározásában, sugárzásdetektáló rendszerek fejlesztésében, nagy kiterjedésű sugárforrások dózisainak számításában és mérésében. Fontos terület még dózisbecslések végzése terjedési modellek segítségével.

  • Monte-Carlo módszerek: A Monte-Carlo módszereket elsősorban reaktorfizikai, reaktortechnikai, nukleáris biztonsági, sugárvédelmi, és nukleáris orvosi-biológiai kutatási feladatok megoldására használjuk. Jelenlegi legfontosabb témáink a következők: reaktortartály-dozimetria, reaktor-berendezések és reaktorok körüli sugárvédelmi szerkezetek felaktiválódása és bomlása, valamint sugárvédelmi eszközök, berendezések tervezése. A Monte-Carlo technikát felhasználjuk a IV. generációs reaktorok és a transzmutációval kapcsolatos kutatásaink területén is.

  • Fúziókutatás:  Fúziós kutatásaink szoros hazai és nemzetközi együttműködések keretében folynak, tagjai vagyunk a Magyar EURATOM Fúziós Szövetségnek. Eredményesen vettünk részt évek óta a fúziós plazmában lejátszódó anomális transzport és más tranziens jelenségek kísérleti vizsgálatában először a Wendelstein 7-AS sztellarátoron, majd jelenleg leginkább az ASDEX Upgrade tokamakon. A kutatás céljára létrehoztunk egy idő-frekvencia analízist támogató programcsomagot NTI Wavelet Tools néven, aminek fejlesztése jelenleg is tart. A csoport másik nagyobb programcsomagja a RENATE szintetikus atomnyaláb-emissziós diagnosztika programcsomag. A RENATE számos mérőrendszer felépítésében segített és hozájárult a diagnosztika jobb megértéséhez. A szimulációs eredményekből kiindulva jelenleg már optikai és gépészeti tervezés és kivitelezés jellegű munkával is hozzájárulunk az Európában és Távol-keleten az MTA Wigner FK RMI által kivitelezett atomnyaláb-emissziós mérőrendszerekhez. A csoport harmadik nagy témája az elfutó elektronok modellezése, amit analitikus számításokkal és nemzetközi együttműködésben fejlesztett numerikus kódokkal végzünk. A fúziókutatásnak a Nukleáris Technikai Intézetben a fentieken felül még számos termohidraulikai és Monte-Carlo jellegű vetülete is van. 
  • Üzemanyagciklusok Az NTI a nukleáris üzemanyagciklus elméleti vizsgálatával foglalkozik. A kutatások elsősorban a nukleáris üzemanyag-tartalékok hatékony és gazdaságos felhasználására, valamint a nukleáris biztonságra irányulnak. Az összetett nukleáris energiarendszerek elemzése országos jelentőségű, hosszú távú döntések megalapozását segíti elő. Az üzemanyagciklussal kapcsolatos kutatások másik fő területe a radioaktív hulladékok transzmutációjához, a hulladékokban lévő radioizotópok átalakításához kapcsolódik.